CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN:

a) Mục đích Edumy thu thập thông tin cá nhân: để vận hành quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo.

Với phương châm uy tín tạo nên thương hiệu, Edumy cam kết bảo mật tất cả các dữ liệu của khách hàng trên hệ thống quản lý của Edumy.

Khi khách hàng phát hiện ra bất kỳ hành động sử dụng hay tiết lộ trái phép thông tin bảo mật, vui lòng kịp thời thông báo cho Edumy để phối hợp nhằm chấm dứt việc sử dụng hay tiết lộ thông tin trái phép.

Toàn bộ cán bộ nhân viên Edumy và đội ngũ tư vấn viên cam kết tuân thủ các thoả thuận bảo mật trên.


b) Phạm vi sử dụng thông tin: nội bộ công ty Edumy.


c) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: chỉ có khách hàng và các bên được khách hàng đồng ý tiếp cận thông tin này. Cả Edumy và khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật thông tin. Khách hàng có trách nhiệm không tiết lộ thông tin của mình một cách cố tình hay vô ý cho người khác.